Құпиялылық саясаты

Осы Құпиялылық және дербес деректерді өңдеу саясатыи vyshyvankarun.kz «Еркіндік Періштелері» қоғамдық қоры иесі, бұдан әрі «Оператор» және «Пайдаланушы» арасында жасалған баршаға жария Шарт болып табылады. Бұл Құпиялылық саясат Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырда жарияланған N 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына негізделген және «Оператор» «Пайдаланушы» туралы vyshyvankarun.kz сайтын қолдану кезінде барлық ақпаратты өңдей алатынын негіздейді. Бұл Құпиялылық саясаттың қолданыстағы редакциясы үнемі танысу үшін қолжетімді және Интернет желілерінде орналыстырылған: https://vyshyvankarun.kz/

1. Терминдердің анықтамасы

1.1. «Сайт» — https://vyshyvankarun.kz/ желілік мекенжай бойынша орналастырылған Интернет желісінде қолжетімділікті қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен дерекқорлардың жиынтығы.

1.2. «Пайдаланушы» — сайтты пайдаланатын тұлға.

1.3. «Дербес деректер» — пайдаланушы деректерді жіберу нысанын толтыру кезінде немесе сайт функционалын пайдалану процесінде алынатын Пайдаланушының дербес деректері.

1.4. «Жеке емес деректер» — пайдаланушы туралы өзге де деректер (Дербес деректер ұғымына кірмейтін).

1.5. Дербес деректердің құпиялылығын қорғау — Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңында белгіленген мақсаттарда жүзеге асырылатын шаралар, оның ішінде құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралар кешені.

1.6. «Оператор» — vyshyvankarun.kz сайт иесі — «Еркіндік Періштелері» қоғамдық қоры.

1.7. Cookies — бұл веб-сервер жіберген және пайдаланушының компьютерінде сақталған, веб-клиент немесе веб-браузер веб-серверге сайт бетін ашуға тырысқан кезде http сұрауында жіберетін мәліметтер бөлігі.

1.8. IP мекенжайы — IP протоколы бойынша құрылған компьютерлік желідегі түйіннің бірегей желілік мекенжайы.

2. Құпиялылық саясатының тақырыбы

2.1. Осы Құпиялылық саясаты «Сайтта» форманы толтыру немесе сайттың кез келген сервистерін пайдалану кезінде «Пайдаланушы» «Оператордың» сұранысы бойынша беретін дербес деректердің құпиялылығын қорғау режимін жария етпеу және қамтамасыз ету жөніндегі «Оператордың» міндеттемелерін белгілейді.

2.2. Осы Құпиялылық саясаты шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген «Дербес деректер» мынадай ақпаратты қамтуы мүмкін:

2.2.1. «Пайдаланушының» Тегі, Аты, Әкесінің аты;

2.2.2. «Пайдаланушының» байланыс телефоны;

2.2.3. электрондық пошта мекенжайы (e-mail);

2.2.4. «Пайдаланушының» тұрғылықты мекенжайы;

2.2.5. киім мөлшері;

2.2.6. төлем туралы мәліметтер.

2.3. Сайт келушілер туралы «Жеке емес деректерді» қорғайды (соның ішінде cookies файлдары).

2.4. Жоғарыда айтылмаған кез келген өзге де дербес ақпарат Құпиялылық саясатының 4.3. және 4.4. тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, сенімді сақтауға және таратпауға жатқызылады.

3. «Дербес деректерді» жинау мақсаттары

3.1. «Оператор» «оператордың» «Пайдаланушымен» өзара әрекеттесуі үшін қажетті «Дербес деректерді» ғана жинайды және сақтайды.

3.2. «Дербес деректер» мынадай мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

3.2.1. «Пайдаланушыны» анықтау,

3.2.2. «Пайдаланушымен» өзара әрекеттесу,

3.2.3. ақпарат пен сұрауларды «Пайдаланушыға» Жолдау,

3.2.4. статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу.

3.3. «Пайдаланушыға» «Сайтта» үшінші тұлғалардың дербес деректерін көрсетуге тыйым салынады (үшінші тұлғалардың мүдделерін білдіру шарттарын қоспағанда, мұндай әрекеттерді жүзеге асыруға үшінші тұлғалардың Құжаттамалық растамасының болуы).

4. «Дербес деректерді» өңдеу тәртібі мен мерзімдері

4.1. «Пайдаланушының» дербес деректерін өңдеу мерзімі шектелмей, кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады.

4.2. «Оператор» Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйке «Дербес деректерді» пайдалануға міндеттенеді.

4.3. «Оператор» «Пайдаланушының» келісімінсіз «Дербес деректерді» және «Жеке емес деректерді» келесі тұлғаларға беруге құқылы:

4.3.1. мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді сұрау салуы бойынша;

4.3.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген өзге де жағдайларда.

4.4. «Оператор» осы Құпиялылық саясатының 4.3-тармақта көрсетілмеген үшінші тұлғаларға «дербес деректерді» мынадай жағдайларда беруге құқылы:

4.4.1. «Пайдаланушы» бұл әрекеттерге келісімін білдірді;

4.4.2. тасымалдау «Пайдаланушы» «Сайтты» пайдалану немесе «Пайдаланушымен» өзара әрекеттесу шеңберінде қажет болған жағдайда.

5. Дербес деректерді қорғау

5.1. «Оператор» Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «Дербес деректерді» және «Жеке емес деректерді» тиісті қорғауды жүзеге асырады және «Дербес деректерді» қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

6. Өзге ережелер

6.1. «Операторға» дербес және өзге де деректерді «Сайт» арқылы бере отырып, «Пайдаланушы» осы Құпиялылық саясатында баяндалған шарттарда көрсетілген деректерді пайдалануға өзінің келісімін растайды.

6.2. Егер «Пайдаланушы» осы Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспесе, ол «Сайтты» пайдалануды тоқтатуға міндетті.

6.3. Бұл Құпиялылық саясаты тек vyshyvankarun.kz сайтына қолданылады «Пайдаланушы» «Сайтта» орналыстырылған үшінші тұлғалардың сайттарының сілтемелері үшін «Оператор» жауапты болмайды.

6.4. «Оператор» ақпарат алу тәсілінің ерекшелігіне байланысты «Пайдаланушы» ұсынған «дербес деректердің» дұрыстығын тексермейді және олардың өзектілігін бақылауды жүзеге асырмайды. Алайда, «Оператор» «Пайдаланушы» сенімді «Дербес деректерді» қамтамасыз етеді және осы деректерді жаңартып отырады. Пайдаланушы дұрыс емес немесе өзекті емес дербес деректерді бергені үшін барлық жауапкершілікті, сондай-ақ ықтимал салдарларды өз мойнына алады.

6.5. Осы Құпиялылық саясатына және «Пайдаланушы» мен «Оператор» арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

6.6. «Оператор» Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қауіпсіздік жүйесін одан әрі жетілдіру үшін осы құпиялылық саясатын біржақты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

6.7. Осы Құпиялылық саясатына қатысты барлық ұсыныстар немесе сұрақтар электрондық мекенжайға хабарлануы тиіс info@angelsoffreedom.kz

6.7.1. «Пайдаланушы» өзінің дербес деректерін өңдеуге берген келісімі мерзімсіз болып табылады және «Пайдаланушы» электрондық мекенжайға жазбаша өтініш жолдау арқылы кері қайтарып алынуы мүмкін info@angelsoffreedom.kz